Ogłoszenia

Trwa rekrutacja dzieci do naszej placówki: żłobka i przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021. Można pobrać „Kartę przyjęcia dziecka …” do placówki i przesłać e-mailem. Będziemy się z Państwem kontaktować i umawiać na podpisanie umowy na świadczenie usługi opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej.


Zgodnie z decyzją Rządu planujemy wznowić pracę i w dniu 11 maja br. otworzyć naszą placówkę by przyjąć dzieci.

 1. Obecnie pracujemy nad indywidualnymi procedurami bezpieczeństwa opieki z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego dla życia i zdrowia dzieci, opiekunów i rodziców.
 2. Przystąpiliśmy do przygotowania zamówienia i zakupu środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.  

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej i żłobkowej:

 • w pierwszej kolejności z przedszkola/żłobka powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez żłobek/przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić telefonicznie dyrektora placówki do dnia 9 maja br.  

          Rodzicu

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola/żłobka - jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do żłobka/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.