Ogłoszenia


Trwa rekrutacja dzieci do naszej placówki: Żłobka i Przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022. Można pobrać „Kartę przyjęcia dziecka …” do placówki i przesłać e-mailem. Będziemy się z Państwem kontaktować i umawiać na podpisanie umowy na świadczenie usługi opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej.      

Zgodnie z decyzją Rządu od 11 maja br. wznowiliśmy działalność.

  1. Mamy opracowane procedury bezpieczeństwa opieki z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego dla życia i zdrowia dzieci, opiekunów i rodziców.
  2. Mamy zakupione środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

          Rodzicu

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola/żłobka - jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do żłobka/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.